Leveringsvoorwaarden


1. TOEPASSING
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst van X-HAIR, gedaan aan of aangegaan met derden (hierna genoemd: ‘koper’) ter zake van de levering van producten aan derden via het internet.

2. OFFERTES
Indien de koper op de website van X-HAIR een bestelling plaatst, dan is deze bestelling definitief op het moment dat de koper op de knop verzenden drukt. Op het moment dat de koper van X-HAIR een bevestiging per e-mail ontvangt komt een bindende overeenkomst tussen koper en X-HAIR tot stand.

3. ANNULERINGEN
Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door X-HAIR niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die X-HAIR bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft X-HAIR het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft dan wel de overeenkomst te annuleren.
De koper dient hiervan terstond, nadat X-HAIR kennis heeft genomen van deze omstandigheden, op de hoogte te worden gesteld.

4. BETALINGEN
Betalingen dienen te geschieden bij het online bestellen via één van de online aangeboden betalingsmogelijkheden.
Het doen van betalingen van de koper aan X-HAIR op elektronische wijze, waaronder via het internet, geschiedt voor risico van de koper. X-HAIR kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade van de koper, verband houdend of het resultaat zijnde van betalingen op elektronische wijze of via internet of via creditcards.
Het recht van de koper om zijn eventuele vorderingen op X-HAIR te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Het eigendom van afgeleverde producten gaat eerst op de koper over nadat de koopprijs in haar geheel is voldaan. Het risico voor schade aan/door, of verlies van producten gaat over op koper op het moment van feitelijke terbeschikkingstelling van de producten aan de koper.

5. LEVERING
Levering vindt uitsluitend plaats nadat er op elektronische wijze via internet is betaald. Bij bestellingen binnen de Benelux worden er bij een orderbedrag van minder dan  € 50,- bezorgkosten in rekening gebracht. Bij bestellingen met een orderbedrag van meer dan € 50,- worden er binnen de Benelux geen bezorgkosten in rekening gebracht. Alle orders buiten de Benelux worden tegen de geldende koeriers tarieven in rekening gebracht.

Levering via internet geplaatste bestellingen kunnen zonder opgaaf van reden binnen 14 dagen geretourneerd worden. Mits de producten niet gebruikt en/of aangebroken zijn. Deze worden als zodanig niet geaccepteerd en dus ook niet vergoed.

De retourkosten zijn voor rekening van de koper.

6. RECLAMES
De koper kan op een gebrekkige levering – zichtbare onvolkomenheden van producten of manco’s in te leveren hoeveelheid – geen beroep doen als hij niet binnen 5 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs heeft moeten ontdekken, bij X-HAIR online heeft geprotesteerd en wel onder nauwkeurige omschrijving van het gebrek.
Indien reclame over een product gegrond wordt bevonden, kunnen deze omgeruild worden of wordt de koper, als hij geen omruiling wenst, voor het daarvoor gefactureerde bedrag gecrediteerd.

7. AANSPRAKELIJKHEID
X-HAIR is niet aansprakelijk voor eventuele schade en gevolgschade ontstaan door toepassing van producten en/of artikelen anders dan voorgeschreven gebruik en instructie, tot een hoger bedrag dan hetgeen zij voor het geleverde in rekening heeft gebracht.
X-HAIR behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en de inhoud van haar webshop te wijzigen, zonder de klant hierover persoonlijk in te lichten en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op vergoeding. De klant zal bij gevolg zelf dienen na te gaan of er geen veranderingen zijn tussengekomen.
Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van de website van X-HAIR de uiterste zorg is nagestreefd, sluit X-HAIR iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar is.
X-HAIR is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de website van X-HAIR zouden voorkomen.

8. AUTEURSRECHT
Het is de koper verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van X-HAIR zaken als reclame- of begeleidingsmateriaal van producten te verveelvoudigen, op te slaan in bestanden en/of openbaar te maken door middel van fotokopie, drukwerk, cd/dvd of anderszins.

9. TOEPASSELIJK RECHT
Op alle overeenkomsten tussen koper en X-HAIR is het Nederlands recht van toepassing en eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van X-HAIR tenzij een andere rechter bevoegd is op grond van dwingend rechterlijke bepalingen of X-HAIR de voorkeur geeft aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de koper.

Na bestelling Binnen 2 werkdagen geleverd

Geen Verzendkosten

Veilig betalen Via iDeal & Credit Card

Mail: info@x-hairbenelux.com